مدیریت استراتژیک!

مدیریت استراتژیک!

مدیریت استراتژیک!- نویسنده نادر موسوی
1393-2-24 – بالای در واحد سه

با آقای حسینی قرار بود برویم واحد دختران را ببینند. نزدیک در حیاط که رسیدیم دیدم که باد پرقوت دیشب ایرانت بالای در حیاط را نصفه نیمه کنده است. از ترس اینکه کدام وقت کنده شده و روی سر بچه ها نیافتد رفتم بالای در که کامل بکنمش. هرچند از ارتفاع کمی ترس دارم اما باز برای دفاع از وجهه ی جان برکفانه مدیریتی مدرسه! از در بالا رفته و با پاهایی لرزان ایرانت آویزان را کنده انداختم پایین. دوربین دست آقای حسینی بود. ایشان هم بیکار نمانده و وقت بالا رفتنم از در، پنج شش تا عکس از پشت سر و از زاویه ی مشکوک انداخته بودند! باز این یکی بهتر بود. البته خودشان گفتند چند تا عکس فیسبوکی ازت انداخته ام!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط