مصیبت کلنگان

مصیبت کلنگان (مجموعه داستان)، حسین فخری/ چاپ اول زمستان 1397

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

 

كم كم روشنايي پريده رنگي از لاي درزها و تيركش هـا بـه درون راه كشيد. سردي هوا در شكارچي پير رخنه كـرد. پوسـتش سوزشـي گرفته بود. پسرش روي پتـويي افتيـده خـورخـور آرامـي مـيكشـيد.
پيرمرد شانه ي پسرش را تكان داد و بـا صـداي بلنـدي گفـت: «بخيـز، بخيز، ناوقت مي

شود.»
پسرش راست و چپ خزيد و صداي اعتراض آميز و خواب آلودش پيچيد: «چي گپ است؟»

داستان افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu