نمایشگاه‌ها

  • سه سال هم انبازی کردن در نمایشگاه کتاب با نام تنها گروه کودک
  • دو سال هم انبازی کردن در نمایشگاه مطبوعات
  • هم انبازی کردن در نمایشگاه دبستان‌های خارجی شهر تهران، با نام  تنها نماینده ی افغانستان در این نمایشگاه
  • دو سال هم انبازی کردن در نمایشگاه دانشگاه تهران
  • هم انبازی کردن در نمایشگاه میله گل سرخ
  • هم انبازی کردن در مراسم نمایشگاه پاکدشت از سوی بافیا