نوآوری‌ها

                   برگه آمد و رفت دانش‌آموزی:

برگه‌های آمد و رفت دانش‌آموزی چندین سال است که در دبستان ما جایگزین دفترهای بی رنگ و روح حضور و غیاب شده اند. بدینگونه که دانش‌آموزان هر روز در آغاز روز کنار نام خودشان یک نوشته از خود می‌نویسند، با این نوآوری کوشیده ایم  نوشتار دانش‌آموزان نیرومندتر کنیم و نیز این برگه جایی باشد برای ناگفته هایی که شاید پیش نیاید جایی بنویسند. با پشتکار همکاران توانستیم بیاموزیم هرکس نوشته ای از خود بنویسد نه جملات پرکاربرد و کلیشه ای که ممکن است در هرجایی بخوانند. اینگونه دانشآموزان تولید نوشتار را می‌آموزند.

برگه نامه:

چند سالی ست که بر این شدیم با بچه ها نامه‌نگاری کنیم، این کار به این گونه است که، آموزگار ماهی یک نامه و گاهی اگر نیاز باش هفته ای یا هر دو هفته یک نامه به هر دانش‌آموز خود می‌دهد . آماجمان از این کار یک آموزش پنهانی بود که می‌توانستیم در نامه‌ها بکار گیریم. در این شیوه آموزگار یک نوشته یکسان را برای همه نمی‌نویسد بلکه می‌کوشد هر دانش‌آموز را جدا دیده و برایش بنویسد. و در نامه به شایستگی‌ها و ناتوانی های دانش‌آموز با زبانی دوستانه با او سخن می‌گوید. اینکار برای از میان بردن کاستی‌های دانش‌آموزان بسیار کارساز بوده است.