در این بخش می‌توانید با پشتیبانی دانش‌آموزان بی‌سرپرست ، مادر سرپرست و یا کم برخوردار دبستان آنها را یاری نمایید.