هماوردها و سپاس‌نامه‌ها

  • هم انبازی کردن در هماورد دست های کوچک دعا: جناب نادر موسوی به عنوان نماینده‌ی کودکان مهاجر، در دوره های جشنواره دستهای کوچک دعا که به دست حوزه هنری تبریز به گونه‌ی سراسری در ایران برگزار می گردد دعاهای بچه های پناهنده را گردآوری نموده و به جشنواره می‌فرستد که هر ساله در بخش فرابومی برندگانی از بین دانش‌آموزان پناهنده نیز بودند. در جشنواره تابستان ۱۳۹۴ نیز نزدیک ۴۰۰۰ نامه به دبیر جشنواره فرستاده شد و جناب موسوی نیز به جشن پیشکش پاداش فراخوانده شدند.
  • هم انبازی در هماورد سپیدار و ارج نهی به دانش‌آموزان
  • ارج نهی به مدیر مدرسه به دست وزیر آموزش و پرورش در هماورد سپیدار
  • هم انبازی در هماورد سازه های ماکارونی و به دست آوردن جایگاه نخست
  • ارج نهی برنامه ی وطن دار از سرپرست دبستانبه نام پدر مدارس خودگردان در ایران
  • ارج نهی مرکز بین الملل آموزش و پرورش برای هم انبازی در نمایشگاه دبستانهای برون فرامرزی
  • ارج نهی  جناب محمد جواد روشنفکر برای همکاری در برگزاری دوره های پرورش آموزگار 
  • ارج نهی سرپرستان دبستانهای خودگردان مشهد برای کارهای جناب نادر موسوی برای آموزش کودکان پناهنده …
  • ارج نهی نمایندگی(سفارت افغانستان) از خانه کودکان افغانستان برای هم انبازی در نمایشگاه  کتاب تهران