پس از مرگ عیسی

پس از مرگ عیسی (مجموعه داستان)، رسول کیمیا/ چاپ اول زمستان 1397

 

 

بخشی از کتاب را می خوانید:

 

منهتن با مجسمه ي بزرگ آزادي كه خـوش آمـدگـوي آدم هـاي تازه وارد است، با خيابان وال استريت يـا بـرادوي… بـا آدم هـايي كـه مدرن ترين نقاب جهان را به چهره مي زنند، از كنار آدم مـي گذرنـد، بي آنكه از تنهايي بكاهند. حتا شن ژن، ميان پرجمعيت ترين شـهر از كشورهاي جهان هم كـه باشـي، هـر چـه قـدر كنـار آنهـا راه بـروي هرچه قدر خودت را تفريق كني از آنچه كـه داري و آنچـه را كـه آنها دارند به خود اضافه كنـي و بچسـباني، بـاز از تنهـايي آدم كـم نمي شود. شن ژن، شهر الكترونيك ميان آن همه آدم، گوشي همـراه، اما تنهايي ميان تمـام بـدن آدم پخـش مـي شـود. چـون قطـره ي سـياه جوهري كه سراسر ظرف آبي را كدر مي كند.

داستان افغانستان

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

Amu
Amu
Amu