دوست گرامی و فرهیخته ی ارجمند
ماهنامه «کودکان آقتاب» برای ماندگاری و پیمودن راهی که در پیش گرفته است نیازمند یاری و پشتیبانی شما و همه ی دغدغه مندان آموزش کودکان می باشد. اگر خواهان کمک به کودکان آفتاب هستید می توانید:

هزینه ی آبونمان(اشتراک) یک یا چند ساله ماهنامه برای چند کودک را پرداخت نماییدما به نام و از سوی شما ماهنامه را در پایان هر ماه به درِ خانه ی کودکانی که پشتبانی نموده اید فرستاده و گزارش آن را به آگهی شما خواهیم رساند.(اینجا کلیک کنید)، 

در فراهم آوری بخشی از هزینه های چاپ، آماده سازی و پخش ماهنامه یاریگر ما باشید، زیرا بخش بنیادین هزینه ها مانند چاپ، تصویرگری، برگ آرایی و .. سرسام آور می باشد که نیازمند یاری است.برگه ی زیر را پر کنید.

واریز برای:

نام و نام خانوادگی خود را بنویسید:

تلفن:

تلفن همراه:

رایانامه:

مبلغ پشتیبانی:

توضیحات: