پناهندگان کوچک

روز جهانی پناهنده

پناهندگان کوچک- نویسنده نادر موسوی

1394-03-24
فرهنگسرای بهمن- روز جهانی پناهنده
از سالن آمدم بیرون که چشمم به این خواهر و برادر افتاد که بین جمعیت با لباسهای وطنی می چرخیدند. نفری یک مجله برایشان هدیه داده و این عکس را همراه مجله ازشان انداختم.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط