چاپ و پخش

خانه کودکان کودکان افغانستان برای رسیدن  آماج هایش، راه های زیر را با نگر به چارچوب برگزیده و بایسته در پیش گرفته و می گیرد:
۱- چاپ و پخش کتاب‌های ویژه کودکان و نوجوانان.
۲- چاپ و پخش ماهنامه برای خردسالان، کودکان، و نوجوانان.
۳- پدیدآوری آواکتاب(کتاب گویا) با رویکرد به ادبیات گران‌بهای کهن مانند شاه