چاپ و پخش ماهنامه کودکان آفتاب

نیازها

شمارگان: ……
هزینه برای یک ماه: ……..تومان
زمان: 98-1397

درباره برنامه

یکی از بخش هایی که ما کوشش کردیم جدای از دانش‌آموزان خودمان، برای سایر دانش‌آموزان افغانستانی که در سایر مدارس درس می‌خوانند انجام دهیم چاپ و پخش ماهنامه کودکان آفتاب است که با نگر به نیازهایی که این دانش‌آموزان فراهم می‌شود.
چون این دانش‌آموزان پناهنده هستند در هیچ جایی خالیگاه آموزشی آنان پر نمی‌شود و ما اگر بخواهیم کاری برای آن‌ها کنیم بایست از راه ماهنامه باشد که بتوانیم آن‌ها را با افغانستان آشنا بکنیم. از آماج چاپ و پخش ماهنامه می‌توان آشنا کردن دانش‌آموزان با افراد کامیابی که در زندگی مانند آن‌ها رشد کرده اند و به جایگاه خوبی رسیده اند و الگو سازی برای آن‌ها، درست کردن آموزه‌های نادرستی که از سوی خانواده و یا انجمن به آن‌ها داده شده، آموزش مهارت‌های زندگی به آنان و…. را نام برد. اگر هزینه چاپ و پخش ماهنامه فراهم نشود دانش‌آموزان از این بخش باز می‌مانند. همانگونه که می‌دانیم در ایران چندین ماهنامه ویژه کودکان وجود دارد ولی حتی یک ماهنامه ویژه کودکان افغانستان وجود ندارد که نیازهای آموزشی که باید در این سن و سال فرا بگیرند را فراهم کند

می‌خواهم از ماهنامه کودکان آفتاب پشتیبانی کنم

پرداخت از ایران از درگاه پرداخت

پرداخت از دیگر کشورها با پی‌پال