نمایشگاهها

  • چهار سال بودن در نمایشگاه کتاب با نام تنها غرفه ی کودک در بخش فرامرزی 
  • دو سال بودن در نمایشگاه مطبوعات
  • بودن در نمایشگاه دبستان‌های خارجی شهر تهران و بودن خانه کودکان افغانستان به نام تنها نماینده ی افغانستان در این نمایشگاه
  • بودن در نمایشگاه دانشگاه تهران
  • بودن در نمایشگاه میله گل سرخ
  • بودن در نمایشگاه پاکدشت از سوی بافیا