چاپ پخش

  • چاپ ماهنامه ی کودکان آفتاب برای بچه های پارسی زبان
  • چاپ کتاب های :
  • بزک چینی
  • بازگشت
  • چتر های دلگیر
  • غچی غچی بهار شد
  • جغرافیای افغانستان
  • تاریخ افغانستان
  • نامه ای به طالبان
  • پیک گل سرخ: که هر ساله نوروز بین کودکان پناهنده پخش می شود