کلاس آموزشی ارزشیابی کیفی توصیفی

کلاس آموزشی ارزشیابی کیفی توصیفی

کلاس آموزشی ارزشیابی کیفی توصیفی- نویسنده نادر موسوی- 15 شهریور ماه 1396

بانو “لطفی” از آموزگاران و استادان نمونه و برتر آموزش و پرورش تهران هستند که در سال 1393 هم به آموزگاران مدرسه روش تدریس فارسی را آموزش داده بودند. این دوره هم قرار است در چهار نشست پنج ساعتی برگزار شود و روش ارزشیابی کیفی توصیفی به آموزگاران و کارورزان آموزش داده شود.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط