کمال همنشین😍😄

مدرسه فرهنگ
1393-3-8- چوچه های دور دوم قمری های مدرسه!
این دومین دوره ای است که قمری های مدرسه بچه دار می شوند، دوره پیشتر که تخم گذاری شان روزهای پایانی سال پیش بود و در روزهای فروهش(تعطیلی) نوروز چوچه ها سر از تخم درآورده و چند هفته پس از آن پرواز کردند. چند روزی آشیانه شان خالی بود که دیدم دوباره همان دوتا قمری توی لانه خوابیده و پس از چندی دوتا تخم گذاشته اند و این روزها هم جوجه های نوبت دوم کم کم پروازی شده اند😍 شاید چند روز دیگر نوبت سوم تخم گذاری شان هم برسد و تا پایان بهار دوتا چوچه ی دیگر تحویل جامعه پرندگان و موسیچگان بدهند🐤😊 و تابستان هم اگر حال داشته و گرمای هوا اجازه دهد شمار بچه ها را به ده تا برسانند🙌😍😀 خانواده های افغانستانی به داشتن بچه ی زیاد معروفند و در همین مدرسه خودمان هم خانواده هایی داریم که هشت تا و نه تا بچه دارند و گمان کنم میانگین شمار بچه های خانواده ها چهار یا پنج تا باشد😨😨 کمال همنشینی گویا به این قمری های بیچاره هم اثر کرده و آنها هم از حداکثر توانشان برای تولید بچه بهره می گیرند و نگران آموزش و نان و تربیت شان هم نیست مانند بسیاری از وطنداران؛ که از قدیم گفته اند با ماه نشینی ماه می شوی، با دیگ نشینی سیاه می شوی و پسر نوح با بدان بنشست خاندان نبوتش گم شد😂😈 گمان کنم این قمری هم به خاطر همنشینی زیادش در مدرسه، افغانی شده است😨 و شاید دلیل زیاد بچه آوردن زیادش همین باشد😀. البته روی دیگر شباهت ها هم باید بیشتر کندو کاو کرد شاید یواشکی ناس(نصوار) هم بزند گاه گاهی و نمادهای وطنی دیگر… 😉!!😦😲😡🙋

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط