گزارش تارنمای خاورمیانه: کودکان آفتاب تنها نشریه افغانستانی در نمایشگاه مطبوعات تهران

۱۳۹۵-۸-۱۷- نادر موسوی، مسوول غرفه کودکان آفتاب به خبرگزاری خاورمیانه گفت که برای دومین سال متوالی ماهنامه کودکان آفتاب در نمایشگاه مطبوعات تهران اشتراک کرده استبه گفته وی، هدف از این کار؛ شناساندن مطبوعات افغانستان به مخاطبین است؛ با وجود اینکه بسیاری از شهروندان افغانستان مقیم ایران از این نمایشگاه بی اطلاع هستند و یا بازدید نمی کنند.موسوی خاطرنشان کرد که با شرکت در اینگونه نمایشگاه ها می توان راههای جذب مخاطب را پیدا کرد و صدای کودکان افغانستان را به دیگران رساند. برای خواندن بیشتر این جا کلیک کنید