نادر موسوی

سردبیر

ec935e28-7e53-408a-a426-ce2f7d8f9fb0

  • زاده ی روستای علی چوپان شهر مزار شریف- استان بلخ- افغانستان
  • ورود به ایران در سال ۱۳۶۳ و گذراندن دبستان و دبیرستان در شهر بندرعباس، استان هرمزگان
  • فوق لیسانس در رشته ی جامعه شناسی ازدانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۹۱
  • بنیانگذاری مجتمع فرهنگی- آموزشی امیرالمؤمین در شهر تهران برای کودکان مهاجر بازمانده از تحصیل با همراهی گروهی از دوستان دانشگاهی و هم میهن در سال ۱۳۷۹
  • بنیانگذاری «خانه کودکان افغانستان» برای خدمات رسانی به مدارس خودگردان مهاجرین و با نگرش گسترش سواد آموزی و فرهنگ کتاب خوانی از راه برگزاری مسابقات و جشنواره ها و فرهنگی گوناگون میان کودکان مهاجر افغانستانی در سال ۱۳۸۴
  • چاپ کتاب تعلیمات اجتماعی به نام «بازگشت» در سال ۱۳۸۲، سردبیری ماهنامه «طراوت» در سال ۱۳۸۳، چاپ و پخش کتابهای تاریخ و جغرافیای افغانستان در سال ۱۳۸۳
  • گردآوری، چاپ و پخش پیک «گل سرخ» از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ برای دانش آموزان مهاجر در مکاتب خودگردان در سراسر ایرانبا نگرش شناساندن کشور، شهرها، تاریخ، جغرافیا، مردم، فرهنگ و نخبگان افغانستان
  •  بنیانگذاری آموزشگاه «فرهنگ» و راه اندازی ماهنامه «کودکان آفتاب» در سال   ۱۳۹۳ 
  • سردبیر ماهنامه «کودکان آفتاب»