مریم نظری

 

مریم نظری

دانش آموخته فناوری اطلاعات

مدیر داخلی و اداری دبستان فرهتگ
مدیر اداری و فروش نشر آمو و تاک
مدیر اجرایی ماهنامه کودکان آفتاب

مدرس دوره های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار

نویسنده کتاب شاه زابلستان و ماه کابلستان – آن خوب است آن بد است – یک پیمان با خورشید