گفتگو

تا ثریا

1396-9-28-
امروز از شبکه یک سیما و برنامه ی “ثریا” برای تهیه گزارش و برنامه آمده بودند آموزشگاه، موضوع برنامه هم چالش‌های آموزش مهاجرین در ایران بود.☺️
فردا شب ساعت 23 و هنگامی که نیمی از ملت در حال خرناسه هستند از شبکه یک سیما پخش می شود!😇
گپ زیاد بود و مهربانی و چالش هردو فراوان اما به گفته ی شاعر باید بگونه ای سخن می گفتیم که “هم لعل به دست آید و هم دل یار نرنجد” و یا به فرموده جناب “ابوالقاسم حالت” طنز پرداز بزرگ پارسی:
پارگی را به صراحت نتوان فاش نمود
به کنایت سخن از طرز رفو باید گفت😊

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط