مژگان نظری

از شاگردان قدیم، معلم و معاون اجرایی مدرسه ی فرهنگ- گزارشگر رادیو ایران

برای جناب نادر موسوی عزیز؛

ده سال قبل وقتی هنوز دختری خام و بی تجربه از آموختن ها بودم، برای مدت کوتاهی که فکرش را هم نمیکردم به ده سال بیانجامد، پا به مدرسه ای گذاشتم که به جرات میتوانم بگویم، موقعیت و موفقیت های امروزم را مدیون بودن تمام روزهایی هستم که در مدرسه و در کنار جناب موسوی و همکاران گذشت. آن روزها آموزش را به گونه ای دیگر دیده بودم، دوازده سال درس خواندن در مدارس دولتی، خواندن و نوشتن را به گونه ی دیگری به من آموخته بود، خواندن در متن کتاب ها برایم خلاصه میشد و نوشتن در درون مشق های شب. اما من در مدرسه از جناب موسوی خواندن و نوشتن دوباره ای را فرا گرفتم، آموختن را به گونه ی دیگری تجربه کردم، خواندن را در خواندن روح آدمی و نوشتن را در قالب درون آدمی پیدا کردم، دریافتم معلمی که نتواند روح آدم ها و درون شان را کشف کند، در قالب این واژه ی پر عظمت نمی گنجد، ده سال آموختم چگونه بیاموزم و بیاموزم… در تمام این مدت من بار دیگر بزرگ شدم، بزرگ شدنی با آموختنِ دیدن، شنیدن و خواندن آدم ها… من آموختنی بشاش و ظریف را که خود تجربه اش نکرده بودم، از جناب موسوی آموختم و آموزش دادم. من اندیشیدن و خلق اندیشه ای شادی آفرین و به دور از سوء نیت، بدبینی و حسادت را از ایشان آموختم. از ایشان تمرین صبر و حوصله، فکرکردن به دور از خودبینی و خود بزرگ بینی و نوع دوستی را آموختم. آموختم توانمندی جز با تلاش و تمرین بدست نمی آید، آموختم درستکاری، جوانمردی و احترام، دستاوردهایی ارجمندتر و پایدارتر خواهند داشت…
بی شک انسان هایی که در ذهن خود هدف و آرمانی والا را به تصویر می کشند، کائنات، کانون تحقق آن را به مرور فراهم میکند و من شک ندارم این کانون برای ایشان در حال خلق شدن است. امروز که ایشان را در بین کاندیدهای جایزه ی آسترید لیندگرن میبینم، به تمام روزهایی می اندیشم که چگونه در آفرینش تمام این اهداف والا در تک تک کودکان و معلمان مهاجر کوشش کرده اند و بی شک این بخشی کوچک از دستاوردهای تمام سال هایی است که عمر و زندگی شان را برایش خرج کرده اند و در شرایط پر از درد و رنج کودکان مهاجر، برای موزون ساختن ذهن آشفته ی این کودکان کوشش ورزیدند و شرایط ساختن آینده را برایشان فراهم ساختند.
به نوبه ی خودم به عنوان شاگردی کوچک این دستاورد را به ایشان و همه ی کسانی که در کنار ایشان این آموختن ها را تجربه کردند شادباش می گویم .
موفقیت هایتان بیش و افزون باد.

افزودن دیدگاه

*Please complete all fields correctly

مطالب مرتبط

ali madad rezvani