Author - Parisa Nazari

خواب روزگار

۱۳۹۹-۴-۱۰- دیشب تا دیروقت داشتم دنبال فیلم ها و نگاره...

خط و نشان😊

۱۳۹۹/۳/۱ مهرماه ۱۳۸۸، حدود یازده سال پیش در واحد دوم...

سنگ

۱۳۹۹/۲/۲۹ ده سال پیش چنین روزهایی، اردی بهشت سال ۱۳۸۹ و...