آخرین روز شهریور 🌞

۱۳۹۸-۶-۳۱
فردا اول مهر است و شروع مدرسه ها؛ مدرسه فرهنگ اما چشم به راه کودکانی است که هر یک به دلیلی از مدرسه و مهر جا مانده اند و نتوانستند در مدارس دولتی ثبت نام کنند.
اینجا هنوز جا داریم و ثبت نام ادامه دارد 😉.
#دبستان_فرهنگ_کودکان_پناهجو #مهر
#خانه_کودکان_افغانستان
#کودکان_افغانستان #خانه_کودکان_آفتاب #دبستان_فرهنگ #افغانستان #آموزش #نادر_موسوی #آموزگار #ایران