آزیتای دردانه

1397-3-3-❤️
این دختر هنرمند آزیتا است. دختری کم سخن، درسخوان، آرام با لبخندی همیشه بر لب.
هر سه بار نقاشی هایی که کشیده زیبا و متفاوت با دیگر بچه هاست.
کلی هم در باره ی نقاشی اش گپ زد.