از خودنگاره های دیرین

روزهای پایانی سال آموزشی ۸۰-۱۳۷۹
با جناب محمدحیدر یعقوبی و بچه های دوره ی راهنمایی
آن سال آموزگار بچه های کلاس پنجم بودم و برخی درس های بچه های دوره ی راهنمایی را هم داشتم.
برای این بچه ها هم ریاضی و فارسی و انشا درس می دادم.