چرا نوشته ایم اینگونه باش

این گونه باش نام یکی از برگه ها در ماهنامه ی کودکان آفتاب است، آماج این برگه نه ستایش چارچوب ویژه برای کودکان است و نه دیکته کردن مَنِشی به آنها، بلکه در ورای آن آشنا کردن آنها با کارهای دیگری ست که می توانند انجام دهند، از کودکان نمی توان چشم داشت این را داشت که در قالبی که ما میخواهیم درآیند و نباید خواست ما این باشد که کودکانمان در چهارچوب الگو رشد کنند، بلکه باید گستره ی دید آنها را گسترده کرد، زمینه ی شناخت و آگاهی آنها را فراهم کرد. رشد اجتماعی کودکان در گرو توانمندی آنهاست، افراد توانمند همیشه بیشترین برد و کارایی را در هر انجمن دارند، این گونه باش کوشش میکند با نگر فراتر از اینها، در آموزش بهره بردن بهینه از وقت، در یاد گیری هنر کوشیدن، آفرینش پیوند بین کودکان شهرهای مختلف، آشنا نمودن با روش فکر دیگر کودکان این پهنه، تقویت و پرورش روح همکاری، جمع گرایی، دوستی و بالا بردن روحیه خودباوری کودکان با شناساندن کودکان کامیاب بکوشد.

 ۱۵