بازخواست

96/12/20_بازخواست
امروز یک سر رفتم دبستان. بانو “محبوبه” آموزگار کلاس دوم آمد و نامه چندتا از بچه ها را برایم داد
سمیه پرسیده بود:چرا طناب بازی که گفته بودید را نیاوردید؟