بازدید

.بازدید جناب حسینی نماینده ی ارجمند وزارت معارف افغانستان در تهران و جناب شریعتی مدیر انتشارات عرفان از غرفه خانه کودکان در سومین جشنواره ی فیروزه