بازدید استاد رهنورد زریاب از غرفه ماهنامه کودکان آفتاب

 

 

 بازدید استاد رهنورد زریاب، جناب دکتر یامان حکمت و خواهران هنرمند(بلقیس، سکینه و نرگس محمدی) از غرفه ماهنامه کودکان آفتاب در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات