بازدید جناب احمدرضا اسعدی از غرفه ماهنامه

بازدید جناب احمدرضا اسعدی مجری برنامه های کودک بچه های دهه ی شصت از غرفه ماهنامه کودکان آفتاب … الک و دولک😍