بازدید

بازدید بانو «نظری» نماینده ی افغانسنان در سازمان فرهنگی اکو و از بانوان توانا و پیشرو در افغانستان و رییس پیشین آرشیو ملی افغانستان از غرفه خانه کودکان در سومین جشنواره ی فیروز