بازگویی تجربه های آموزشی در مدرسه مشارکتی کودکان دنیا

1397-9-17
دیروز به دعوت جناب دکتر ناصر یوسفی مدیر موسسه پژوهشی و مدرسه ی مشارکتی کودکان دنیا در نشست آموزگاران این مدرسه از تجربه های آموزشی و کارم برای کودکان پناهجو سخن گفتم.
در یک و نیم ساعتی که در باره ی بخش های گوناگون کار بیست ساله ام گپ می زدم، یکبار دیگر همه ی رنج و سختی های و لحظه های خوشی که در این سالیان از سرم گذشته بود یک بار دیگر یادم آمد. به گفته ی شاعر همه چیزها که یادم رفته بودند، همش از نو دوباره یادم آمد.
وقتی شعر گونه ای را که سالها پیش در هنگام بسته شدن مدرسه و از ترس و درماندگی زیاد گفته بودم، خواندم، اشکشان در آمد. شعری که هر بار خودم هم می خوانم باز برایم تازگی دارد و قلبم را به درد می آورد.