بازی تازه

1397-2-29- چند نفری دستم را گرفتند. گفتم چی شده؟ گفتند ما راهزنیم، می خواهیم شما را بدزدیم! گویا یک بازی نو میان بچه هاست. نزدیک بود دستم را از آرنج در بیاورند. به زور خودم را از چنگشان رها کردم!😜