بانو یعقوبی


بانو یعقوبی؛ ناظم کوشا، درستکار و منظم دبستان. در دو سالی که این مسئولیت را دارد نگران مدرسه نیستم زیرا باور دارم با تدبیر و دلیری از پس هر دشواری بر می آید.
خانه ات آباد مهربانو.🌷🍀