با بانو نوش آفرین انصاری

1397-3-27- با بانو “نوش آفرین انصاری” پیشکسوت ادبیات کودکان و از هموندان شورای کتاب کودک و یار و همکار دیرین زنده یاد بانو “توران میرهادی” در
نشستی که به مناسبت زادروز آن شادروان برگزار شده بود.🌹🍀