با جناب استاد علی دهباشی

1297-3-27- در پایان سلسه نشست های جهان ایرانی با جناب استاد “علی دهباشی” ارجمند، مدیر پرکارِ مجله “بخارا” که یک تنه به اندازه یک وزارتخانه کار می کند برای فرهنگ و زبان پارسی.
جور باشی استادجان.🌹❤️