با زهرا کوچولوی کلاس یکمی

با زهرا کوچولوی کلاس یکمی
زهرا امروز یاد گرفت نام خود را بنویسد. برای همین جشن گرفت. زهرا زاده ی انگلیس است و تازه به ایران آمده. هرچند دیر آمد اما توانست بنویسد آقا موسوی دوستت دارم!