بوستان ولایت

بوستان ولایت
دیروز بچه ها مهمان بانو ماهی چی بودند. پیش از ناهار بچه ها خوراکی خوردن با چوب های ژاپنی را یاد گرفتند با یک مسابقه ی لوبیا گیری با چوب که بسیار پر هیجان بود