بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات

استاد رهنورد زریاب، جناب دکتر یامان حکمت و خواهران هنرمند(بلقیس و سکینه و نرگس محمدی) از غرفه ی ماهنامه ی کودکان آفتاب در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات .