بیمه ی دبستان و شاگردان

 به همراه جناب دکتر محدث زاده ارجمند و بانو محمد زاده ی گرامی.دیروز بانو محمدزاده آمده بودند برای بیمه ی دبستان و شاگردان، دبستان را که در برابر آتش سوزی بیمه نمودند با هزینه ی اهدایی خود‌شان و برنامه ی بسیار خوبی هم داشتند برای بیمه شدن بچه ها و همکاران به نام بیمه “ارمغان زندگی” با شرایط بسیار خوب و کمترین هزینه، حتی برای بچه هایی که مدرک شناسایی ندارند هم می شد این طرح را انجام داد، امیدواریم که بتوانیم با کمک و پشتیبانی نیکوکاران همه ی بچه ها را در بیمه ی ارمغان زندگی وارد کنیم. هرچند هنوز سودمندی بیمه و جایگاه آن در روزهای گرفتاری و بیماری برای مردم ما چندان روشن نشده و باور چندانی به آن ندارند.دیروز جناب دکتر محدث زاده هم با همه ی گرفتاری های کاری و دغدغه های فراوانی که دارند برای آگاهی از طرح بیمه ی بچه ها آمده بودند، هرچند خود پیشتر از این همیشه راهنمای همکاران و یاور بچه ها بوده اند؛ از نگرانی برای دندان‌های بچه ها و همکاران گرفته تا لباس گرم شان و اینکه بچه ها صبحانه چیزی برای خوردن دارند یا نه و… فرای از همه ی این مهربانی ها، نگاه ریزبینانه و ایده های کاربردی و نوآورانه ی جناب دکتر برای بچه ها و دبستان را بسیار دوست دارم و هر بار هم که پا به دبستان گذاشته اند با خود برنامه و انگیزه و انرژی فراوان آورده اند برای آموزش بهتر و شادتر بچه ها
.زنده باشید و سرفراز جناب دکتر گرامی و بانو محمدزاده ی ارجمند که کوشش می کنید جهان جای بهتر و شادتری برای کودکان شود. خانه ی تان آباد و دلتان شاد.