تعطیلی بچه ها

امسال تعطیلی بچه ها بسیار زیاد شد، چند روز از برای آلودگی هوا و چند روز هم برای برف. گمان کنم تا میانه های تیرماه کلاسها پایدار بماند تا جبران این روزها شود و یا اینکه پنج شنبه ها هم بچه ها بیایند