جشنواره زیست بوم سپیدار

۱۳۹۶-۹-۱۱- کانون پرورش فکری کودکان
جشنواره زیست بوم سپیدار
با جناب مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران و جناب شرق رایزن فرهنگی افغانستان و جناب رهگذر و دوست ارجمندم جلال محمدی عزیز