جشنواره قند پارسی

  • 96/12/17_ جشنواره قند پارسی
    جشنواره ی قند پارسی بود و بزرگداشت جناب شریف سعیدی چکامه سرای نام آوازه ی افغانستانی باشنده در سوئد
    “آنکه گفت: “کابل جای آدم نیست” هم اینجاست “سیدعلی موسوی