جشن الفبای پسران کلاس یکمی

جشن یادگیری همه ی حروف الفبا با شادی و خنده برگزار شد. هنگامی که همه ی حروف را خواندند خم شده گفتم: به احترام شما باسوادان کلاهم را از سر بر می دارم!😍