جلو دبستان

برف پشت بام دبستان را اینجا ریخته بودیم، امروز که آمدم هیچ برفی در کوچه نمانده بود مگر این “کپه گک” که نفس های پایانی اش را می کشید. کی می داند؟ شاید این آخرین برف امسال باشد