حرکت دبستان

1397-3-9-😇
دیگر این حرکت بخشی از هویت گروهی دبستان و بچه ها شده است. در پایان هر برنامه اگر این کار را نکنند دلشان خنک نمی شود!😜
با انجام این حرکت بچه ها بسیار دلشاد می شوند و غش غش می خندند.☺️