خواهرانه

  • 96/12/24 – خواهرانه
    بهاره و فرشاد در جشن چاپ دست ها
    بهاره با مهربانی داشت دور مچ دست برادرش فرشاد نقاشی می کرد که این نگاره را گرفتم: دور مچ دست چپ پرچم افغانستان و دور مچ دست راست پرچم ایران