خوشگل و خوشمزه

بانو “شیرازی” که چهارشنبه هم بچه ها را به یک صبحانه خوشمزه مهمان کرده بودند امروز شله زرد آوردند، شله زردهای خوشمزه ای که با پسته خوشگل شده بودند.
جور باشی بانو شیرازی گرامی.