دختران هنرمند در غرفه کودکان آفتاب

خواهران هنرمند(بلقیس،سکینه و نرگس محمدی) در غرفه ماهنامه کودکان آفتاب در حال نوشتن یادداشت بر روی برگه ی یادنوشته های ماهنامه.