درست کردن صورتک😊😇

۱۳۹۸/۱۱/۲۱- بعداز درس دادن معلم از دانش اموز سوال میکند که ایا درس را یاد گرفته یاخیر؟؟
اگر دانش اموز درس رافهمیده باشد شکلک لبخند رابلند می کند🙂
واگر یاد نگرفته باشد شکلک ناراحت رابلند میکند😔
پ.ن:نام آموزگار بانو نوروزی،پایه ی یکم