درود بر برف

درود بر برف
دیروز که بچه ها نبودند، با جناب نوروزی رفتیم دور و بر دبستان و نگاره های فراوان انداختیم، این شیرجه ی دبستانی را هم در پایان کار رفتم: جای بچه ها و همکاران بسیار خالی بود